Scientific publications of the Ivan Franko National University of Lviv

Visnyk of the Lviv University. Series Mechanics and Mathematics

Applied Mathematics
Дяконюк Л. М., Савула Я. Г Дослідження задачі тепломасоперенесення через тривимірне тіло з тонким плоским покриттям Details
Дияк І.І. Симетрична скінченно-гранично-елементна апроксимація D- адаптивної моделі теорії пружності Details
Томашевський О.М. Моделювання теплофізичних процесів виготовлення литих зубних протезів Details
До 75-річчя Наума Петровича Флейшмана Details
Роздуми про вченого-педагога Івана Дмитровича Квіта Details
Флейшман Н.П., Койфман Ч.Н. Математичне моделювання гнучких з'єднувальних елементів Details
Флейшман Н.П., Іванова Н.В. Використання методу довільних кривих у дослідженні задач статики теорії пластин Details
Шинкаренко Г.А. Однокрокові рекурентні схеми інтегрування варіаційних задач для гіперболічних рівнянь Details
Савула Я.Г., Кревс В.В. Про застосування методу декомпозиції області до задачі теплопровідності для тіла з тонким покриттям Details
Шинкаренко Г.А., Шинкаренко О.Г. Чисельне дослідження варіаційних задач міграції пасивних домішок Details
Кісіль Р.І., Муха І.С. Двовимірні схеми методу скінченних елементів для дослідження пружнопластичного деформування тонкостінних гнучких тіл Details
Дияк І.І., Макар В.М. Дослідження просторової динамічної задачі теорії пружності для неоднорідних анізотропних тіл Details
Головач Н.П., Дияк І.І. Прямий метод граничних елементів чисельного розв'язування задачі термопружності Details
Гарасим Я.С., Остудін Б.А. До питання розв'язності інтегрального рівняння осесиметричної задачі електростатики Details
Роман Л.Л. Чисельне розв'язування задач пружності для круглих пластин Details
Мисак Р.Т. Стаціонарне рівняння Ріккаті для визначення оптимального оператора-регуляризатора Details
Голуб Б.М. Функції наповнення у глобальній оптимізації Details
Демидович О.В., Цегелик Г.Г. Узагальнена задача про призначення та методи її розв'язування Details
Содома І.М. Бухгалтерська звітність: проблеми достовірності інформації при сплаті податків юридичними особами Details
Гачкевич О.Р., Дзюбачик О.М., Солодяк М.Т. Визначення гістерезисного тепла у феритах при індукційному нагріванні Details
Kopytko M.F., Savula Y.G. Algorithmic Approach To Investigation Of Problems Of Elastic Plate Deformation Details
Popov B.O., Laushnyk O.I. Approximation Of Exponent Function By A Special Expression Details
Barvinsky A.F., Drogomyretska H.T., Dudziany I.M. Asymptotic Solutions Of Generalized Vitt Problem To The 1-St Order Details
Drogomyretska H.T. On Integration Of Special Ateb-Functions Details
Tsegelyk G.G., Semenska O.B. On Selection Of Optimal Number Of Processors Of Multi-Processor Computers Hen Searching Information In Sequential Files Details
Danko O.I., Shynkarenko G.A. Numerical Investigation Of One-Dimensional Piesoelectrics Problems Details
Horlatch V.M., Kondratyuk Y.V. Numerical Model Of Acoustic Interaction Of The Elastic Body And Water. 3. Analysis Of Influence Of Media Viscosity Details
Savula Y.G., Shynkarenko O.G. Stabilization Of Numerical Solutions Of Variational Solute Migration Problems: An Upwind Scheme Details
Muha I.S. Improved Theory Of Thermoelastic Shells With Accounting Of Temperature Dependence Of Elastic Material Constants Details
Muha I.S. Investigation Of Elastic Deformation Of Complex Thin-Walled Structures With Finite Element Method Details
Ivanova N.V. Non-Linear Deformation Of Flexible Shells With A Deformable Normal Details
Dorotska H.S., Tsegelyk G.G. Development And Analysis Of Optimal Strategies Of Searching For Information In Sequential Files For Different Laws Of Distribution Of Record Access Probability Details
Demydovych O.V. Mathematical Modeling Of Optimal Distribution Of Files In Local Computational Networks Details
Shcherbyna N.M., Shcherbyna Y.M. Apllication Of Linearization Method To The Problem Of Composite Shell Optimization Details
Zhuk M.V., Kindybaliuk A.Y. Solution Of Certain Nonlinear Differential Equation With Kantorovich Method Details
Bartish M.Y., Chypurko A.I. Investigation Of One Recursive Method For Solution Of Least Squares Problem Details
Harasym Y.S., Ostudin B.A. Approximate Solution Of Certain Boundary-Value Problems Of Potential Theory With Integral Equation Method Without Employment Of Cubature Formulae Details
Popovych V.S., Harmatiy G.Y., Ivankiv K.S. Non-Stationary Heat Conduction Problem For Thermosensitive Cylinder With A Thin Coating Details
Popovych V.S., Ivankiv K.S., Harmatiy G.Y. Axisymmetric Quasistatic Thermoelasticity Problem For Thermosensitive Cylinder With A Thin Coating Details
Kostenko S.B., Popov B.O. Determination Of A Uniform Approximation Of A Continuous Function By A Spline With A Given Tolerance Details
Білик М.В., Горлач В.М., Трескот І.І. Основні принципи побудови інформаційної системи “Факультет” Details
Завгородній П.Ф., Власюк А.П., Тимейчук О.Ю. Математичне моделювання впливу оребрення поверхні форми на процес лиття Details
Іванків К.С., Щербатий М.В. До питання оптимального керування процесами протікання інфекційних захворювань Details
Іванова Н.В. Дослідження чисельних розв'язків задач деформування зсувних оболонок Details
Кардаш А.І. Розпаралелювання методу простої ітерації розв'язування СЛАР Details
Кардаш А.І., Чулик І.І. Розпаралелювання методу Зейделя розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь Details
Кардаш Я.А., Цегелик Г.Г. До побудови оптимальних імовірнісних двійкових дерев пошуку Details
Катренко А.В. Проблеми представлення системи переваг особи, що приймає рішення Details
Білинський М.Е., Переймибіда А.А. Діахронічна лінійність в автоматичному моделюванні парадигмотвірності девербативів англійської мови Details
Катренко А.В. Слабка структурованість як властивість складних систем Details
Кісіль Р.І., Муха І.С. Безумовно стійка схема методу скінченних елементів для дослідження пружнопластичного деформування тонкостінних твердих тіл Details
Козак В.Я., Ліщинський В.А. Побудова передавальних функцій лінійних нечітких систем Details
Козаревська Ю.C., Кондратюк Я.В., Піскозуб О.Й., Шинкаренко Г.А. Адаптивна стабілізація чисельних розв'язків варіаційних задач міграції домішок Details
Копитко М.Ф. Чисельно-аналітичний метод для дослідження задач пружного деформування шаруватих тіл Details
Коркуна М.Д., Делявський М.В., Берегова Н.І. Про узагальнення класичної механіки руйнування однорідних матеріалів Details
Коссак О.С., Савула Я.Г. D-адаптивна модель вільних коливань неоднорідних структур Details
Костів О.В. Базові оператори обробки деревовидних структур Details
Кравець Р.Б. Багатовимірна модель даних у системах аналітичної обробки інформації Details
Кундрат М.М. Модель пружнопластичного тіла з лінійним включенням Details
Кухарський В.М., Савула Я.Г. Використання проекційно-сіткових методів до розв'язання задач адвекції-дифузії у тонких криволінійних каналах Details
Блажиєвська О.В. Про спряжений тепломасообмін при вільній конвекції у бінарній суміші газів поблизу вертикальної пластини Details
Лаушник О.І., Попов Б.О. Наближення функцій сплайнами із заданою кількістю ланок Details
Ліщинський В.А., Хома О.П. Підвищення ефективності синтезу скінченних автоматів Details
Литвин Василь Об'єктно-орієнтований підхід до проектування баз даних Details
Макар В.М. Чисельні схеми підвищення точності розрахунків на основі -адаптивної версії МСЕ Details
Михайлюк М.Й. Про обернену задачу логарифмічного потенціалу в одному класі потенціалів Details
Музичук А.О. Застосування інтегрального перетворення Лагера до розв'язування нестаціонарних граничних задач Details
Муха І.С., Савула Н.Я. Чисельний аналіз рівнянь теорії оболонок Тимошенка з використанням апроксимацій функціями - "бульбашками" Details
Нікольський Ю.В., Пасічник В.В. Математична модель інформаційної системи, що розвивається Details
Олійник Т.М., Остудін Б.А. Чисельне дослідження деяких просторових початково-крайових задач теплопровідності на основі методу граничних інтегральних рівнянь Details
Бобало І.Ю. Процедура структуризації початковоє інформації для слабоструктурованих задач вибору Details
Опир М.Ю., Черняхівський В.В. Алгоритми автоматичного розпізнавання ізолінії висот топографічних карт Details
Пелещишин А. Побудова формальної моделі WEB-системи Details
Переймибіда А.А. Про деякі підходи до роботи з розрідженими матрицями із групованими ненульовими елементами Details
Попов Б.О. Використання комп'ютерної алгебри для побудови балансних наближень Details
Сеньо П.С. Розв'язання основної задачі математичної статистики методами інтервального аналізу Details
Тарасов Д.О. Засоби забезпечення цілісності даних на основі промислових стандартів Details
Твердохліб І.П., Цегелик Г.Г. Метод визначення стабілізованої функції споживання Details
Філяк М.І., Цегелик Г.Г. Ефективність методів послідовного перегляду і блочного пошуку для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів Details
Хапко Р.С. Про методи Роте та інтегральних рівнянь для чисельного розв'язування другоє початково-крайової задачі для телеграфного рівняння Details
Цегелик Г.Г., Федчишин Н.В. Апарат некласичних мажорант і діаграм Ньютона функцій двох дійсних змінних, заданих таблично Details
Буй Д.Б. Загальні властивості операції рекурсії Details
Шахно С.М., Недашковський П.М. Програмна реалізація методів розв`язування нелінійних задач про найменші квадрати Details
Шипка Й. Г., Шипка Р. Й. Оптимізація керування температурними напруженнями тонкої круглої пластинки Details
Щербина Н.М. Чисельно - аналітичний метод розв'язування крайової задачі для системи звичайних диференціальних рівнянь із змінними коефіцієнтами Details
Щербина Н.М., Максимук О.В. Контактна міцність з'єднання композитної циліндричної оболонки з жорстким бандажем Details
Буй Д.Б., Поляков С.А. Композиційні структури SQL - подібних мов: фільтрація та повний образ Details
Вагін П.П., Іщук Ю.В. Водна ерозія грунтів на основі емпіричної моделі (для різних типів грунтів) Details
Вагін П.П., Лучко Г.Й., Федорович В.Я. Моделювання динаміки ерозії водного каналу Details
Бартіш М.Я. Про методи типу Ньютона розв'язування нелінійних функціональних рівнянь і задач на екстремум Details
Вагін П.П., Піскозуб О.Й. Моделювання впливу рельєфу місцевості на поверхнево-схилову ерозію грунту Details
Венгерський П.С., Косарев Д. В., Чоботок Ю.О., Шинкаренко Г.А. Система візуалізації та моделювання процесів на рельєфі поверхні Details
Венгерський П.С., П'єц Ю.Я. Прискорення збіжності інтервальних ітераційних методів для розв'язування систем нелінійних рівнянь з домінуючою діагоналлю Details
Венгерський П.С., Смушак Н.Я., Шинкаренко Г. А. Побудова математичної моделі стоку вологи на поверхні водозбору Details
Венгерський П.С., Трушевський В.М., Сеньо П.С. Оцінка глибини рекурсії одного класу двосторонніх методів Details
Вовк В.Д., Петришин Р.Б., Шинкаренко Г.А. Верхівка системи класів програмної реалізації чисельних методів Details
Вовк В.Д., Петришин Р.Б., Шинкаренко Г.А. Розв'язуваність варіаційної задачі узагальненої термопружності Details
Гарасим Я.С., Остудін Б.А. Про особливості чисельного розв'язання двовимірних інтегральних рівнянь першого роду в задачах теорії потенціалу Details
Головач Н.П., Дияк І.І. Алгоритм обчислення температурних деформацій у задачі термопружності ПМГЕ Details
Бернакевич І.Є. Нестаціонарні процеси в системі "циліндрична оболонка - ідеальна рідина" Details
Головащенко В.В., Лихочвор В.В., Цегелик Г.Г. Експертна система підтримки прийняття рішень вибору оптимальної технології вирощування сільськогосподарських культур Details
Голуб Б.М., Оліярник Ю.П. Локальне збільшення функції мети в тунельних алгоритмах глобальної мінімізації Details
Голуб Б.М., Щербина Ю.М. Квазіньютонівська модифікація методу лінеаризації для розв'язування задач математичного програмування Details
Дзіковська Мирослава Представлення даних для стійкого розуміння мови у діалоговій системі TRІPS-98 Details
Дороцька Х.С., Цегелик Г.Г. До побудови оптимальних моделей однорівневих індексно-послідовних файлів Details
Дияк І.І. Адаптивний алгоритм для задачі теорії пружності на основі гібридних апроксимацій Details
Дубров Я.О. Теорія дескрипційних морфізмів. Моделювання ментальних стрибків у контексті теореми Гйоделя Details
Дудзяний І.М., Дудзяний С.І. До питання стійкості інваріантних торів імпульсних систем Details
Дудикевич А.Т., Левицька С.М. Комбінований метод обчислення потенціалу електростатичного поля для осесиметричних систем Details
Дудикевич А.Т., Левицька С.М. Різницева схема підвищеного порядку точності для рівняння Пуассона в просторовому випадку Details
Дяконюк Л.М., Савула Я.Г. Комп'ютерне моделювання теплоперенесення у шарі з тонким покриттям Details
Жежнич П. Проблеми подання часових даних в інформаційних системах (на прикладі системи "Eлектронного музею") Details
Жук М.В., Кіндибалюк А.Ю. Застосування методу Канторовича для розв'язування бігармонічного рівняння Details
Oliyarnik Y.P. The filled function example for the filled function global minimization algorithms construction Details
Tverdohlib I.P., Tsegelyck G.G. The method of the definition of stable function of consumption for regional marketing system with heterogeneous social structure of population Details
Tsegelyk G.G., Fedchyshyn N.V. To the construction of the device of the Non-Classical Newtonian Majorants and Diagrams for the functions of two real variables given tabularly Details
Shcherbyna N.M. On some numerical– analytical method for solving of the boundary problems Details
Shcherbyna N.M., Shcherbyna Yu.M. Optimum projection problems for composite shells. 1. Nonhomogeneous shell of minimum mass Details
Vovk V.D. The рroblems of object approach application to program implementation of the numerical methods of initial-boundary value problems solution Details
Horlatch V.M., Kondratyuk Y.V. Numerical analysis of the fluid-structure acoustic interaction. 4.Axial-symmetric problem in case of viscouse mediumes Details
Grits’ko E., Gudz R. Zhuravchak L., Fitel G. Numerically-analytic method of solution of nonstationary heat problem with nonlinear boundary conditions Details
Bartish M.Ja., Nykolajchuk O.V., Chypurko A.I. About Some Difference Modifications of Gauss-Newton Method for a Nonlinear Least Squares Problem with Small Residual Norm Details
Dyyak I.I. The combined numerical scheme for the problems of plasticity Details
Dubovyk A.V., Oliynyk A.M. The application of computer algebra methods to the solution of axisymmetric elasticity and heat transfer problems Details
Doudzianiy I. M., Tsimbal V. N. A certain problem for singular perturbated equation of third order Details
Zhuk M.V. The appliance of Kontorovich’s method for systems of differential equations in case of mixed boundary conditions Details
Kozarevska Y.S., Shynkarenko G.A., Shynkarenko O.G. Regularization of numerical solutions of variational problems of solute migration: localized least squares Details
Kоzyak О.М., Shynkarenko G.А., Shynkarenko O.G. Numerical solution of generalized problem of optimal location of source of passive substance Details
Kostenko A.V., Zasadna Ch.O. Sufficient conditions of optimal control respect to speed of heating a thermosensitive solids Details
Vahin P.P., Malets R.B., Shynkarenko G.A. Quasilinearization of the thermoelasticity problem of elastic shells with deformable normal Details
Krevs V.V., Savula Y.G. On a hierarchical model of heat conduction of a thin layer Details
Marchuk M.V., Khomyak M.M. The varitional approach in the nonideal interlayered contact problem Details
Щербина М.Ю. Реалізація Outline з використанням Mіcrosoft Visual C++ 1.51 і бібліотеки класів Mіcrosoft Foundation Class Details
Возняк Г.М., Кардаш А.І. Обірваний шлях Details
Костовський О.М., Костовський В.О. Роботи І.В.Вітенька в логіці та теорії програмування Details
small logo
©2003-2012 Lviv University | Contacts