Scientific publications of the Ivan Franko National University of Lviv

Visnyk of the Lviv University. Series Mechanics and Mathematics


Volume
50
Year 1998
Білик М.В., Горлач В.М., Трескот І.І.  Основні принципи побудови інформаційної системи “Факультет” // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 10-11
Завгородній П.Ф., Власюк А.П., Тимейчук О.Ю.  Математичне моделювання впливу оребрення поверхні форми на процес лиття // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 100-103
Іванків К.С., Щербатий М.В.  До питання оптимального керування процесами протікання інфекційних захворювань // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 103-106
Іванова Н.В.  Дослідження чисельних розв'язків задач деформування зсувних оболонок // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 106-109
Кардаш А.І.  Розпаралелювання методу простої ітерації розв'язування СЛАР // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 110-112
Кардаш А.І., Чулик І.І.  Розпаралелювання методу Зейделя розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 112-115
Кардаш Я.А., Цегелик Г.Г.  До побудови оптимальних імовірнісних двійкових дерев пошуку // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 116-117
Катренко А.В.  Проблеми представлення системи переваг особи, що приймає рішення // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 118-120
Білинський М.Е., Переймибіда А.А.  Діахронічна лінійність в автоматичному моделюванні парадигмотвірності девербативів англійської мови // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 12-15
Катренко А.В.  Слабка структурованість як властивість складних систем // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 120-122
Кісіль Р.І., Муха І.С.  Безумовно стійка схема методу скінченних елементів для дослідження пружнопластичного деформування тонкостінних твердих тіл // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 123-125
Козак В.Я., Ліщинський В.А.  Побудова передавальних функцій лінійних нечітких систем // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 125-127
Козаревська Ю.C., Кондратюк Я.В., Піскозуб О.Й., Шинкаренко Г.А.  Адаптивна стабілізація чисельних розв'язків варіаційних задач міграції домішок // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 127-130
Копитко М.Ф.  Чисельно-аналітичний метод для дослідження задач пружного деформування шаруватих тіл // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 130-133
Коркуна М.Д., Делявський М.В., Берегова Н.І.  Про узагальнення класичної механіки руйнування однорідних матеріалів // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 134-136
Коссак О.С., Савула Я.Г.  D-адаптивна модель вільних коливань неоднорідних структур // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 137-139
Костів О.В.  Базові оператори обробки деревовидних структур // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 140-142
Кравець Р.Б.  Багатовимірна модель даних у системах аналітичної обробки інформації // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 142-144
Кундрат М.М.  Модель пружнопластичного тіла з лінійним включенням // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 145-148
Кухарський В.М., Савула Я.Г.  Використання проекційно-сіткових методів до розв'язання задач адвекції-дифузії у тонких криволінійних каналах // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 148-152
Блажиєвська О.В.  Про спряжений тепломасообмін при вільній конвекції у бінарній суміші газів поблизу вертикальної пластини // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 15-18
Лаушник О.І., Попов Б.О.  Наближення функцій сплайнами із заданою кількістю ланок // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 153-156
Ліщинський В.А., Хома О.П.  Підвищення ефективності синтезу скінченних автоматів // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 156-157
Литвин Василь  Об'єктно-орієнтований підхід до проектування баз даних // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 158-159
Макар В.М.  Чисельні схеми підвищення точності розрахунків на основі -адаптивної версії МСЕ // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 160-162
Михайлюк М.Й.  Про обернену задачу логарифмічного потенціалу в одному класі потенціалів // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 162-165
Музичук А.О.  Застосування інтегрального перетворення Лагера до розв'язування нестаціонарних граничних задач // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 165-171
Муха І.С., Савула Н.Я.  Чисельний аналіз рівнянь теорії оболонок Тимошенка з використанням апроксимацій функціями - "бульбашками" // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 171-173
Нікольський Ю.В., Пасічник В.В.  Математична модель інформаційної системи, що розвивається // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 174-176
Олійник Т.М., Остудін Б.А.  Чисельне дослідження деяких просторових початково-крайових задач теплопровідності на основі методу граничних інтегральних рівнянь // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 176-179
Бобало І.Ю.  Процедура структуризації початковоє інформації для слабоструктурованих задач вибору // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 18-21
Опир М.Ю., Черняхівський В.В.  Алгоритми автоматичного розпізнавання ізолінії висот топографічних карт // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 180-182
Пелещишин А.  Побудова формальної моделі WEB-системи // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 182-184
Переймибіда А.А.  Про деякі підходи до роботи з розрідженими матрицями із групованими ненульовими елементами // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 185-187
Попов Б.О.  Використання комп'ютерної алгебри для побудови балансних наближень // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 188-191
Сеньо П.С.  Розв'язання основної задачі математичної статистики методами інтервального аналізу // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 191-194
Тарасов Д.О.  Засоби забезпечення цілісності даних на основі промислових стандартів // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 194-196
Твердохліб І.П., Цегелик Г.Г.  Метод визначення стабілізованої функції споживання // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 196-200
Філяк М.І., Цегелик Г.Г.  Ефективність методів послідовного перегляду і блочного пошуку для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 200-203
Хапко Р.С.  Про методи Роте та інтегральних рівнянь для чисельного розв'язування другоє початково-крайової задачі для телеграфного рівняння // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 203-209
Цегелик Г.Г., Федчишин Н.В.  Апарат некласичних мажорант і діаграм Ньютона функцій двох дійсних змінних, заданих таблично // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 209-211
Буй Д.Б.  Загальні властивості операції рекурсії // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 21-23
Шахно С.М., Недашковський П.М.  Програмна реалізація методів розв`язування нелінійних задач про найменші квадрати // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 211-213
Шипка Й. Г., Шипка Р. Й.  Оптимізація керування температурними напруженнями тонкої круглої пластинки // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 214-216
Щербина Н.М.  Чисельно - аналітичний метод розв'язування крайової задачі для системи звичайних диференціальних рівнянь із змінними коефіцієнтами // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 217-218
Щербина Н.М., Максимук О.В.  Контактна міцність з'єднання композитної циліндричної оболонки з жорстким бандажем // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 219-222
Буй Д.Б., Поляков С.А.  Композиційні структури SQL - подібних мов: фільтрація та повний образ // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 24-26
Вагін П.П., Іщук Ю.В.  Водна ерозія грунтів на основі емпіричної моделі (для різних типів грунтів) // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 27-29
Вагін П.П., Лучко Г.Й., Федорович В.Я.  Моделювання динаміки ерозії водного каналу // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 29-32
Бартіш М.Я.  Про методи типу Ньютона розв'язування нелінійних функціональних рівнянь і задач на екстремум // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 3-6
Вагін П.П., Піскозуб О.Й.  Моделювання впливу рельєфу місцевості на поверхнево-схилову ерозію грунту // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 32-34
Венгерський П.С., Косарев Д. В., Чоботок Ю.О., Шинкаренко Г.А.  Система візуалізації та моделювання процесів на рельєфі поверхні // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 35-38
Венгерський П.С., П'єц Ю.Я.  Прискорення збіжності інтервальних ітераційних методів для розв'язування систем нелінійних рівнянь з домінуючою діагоналлю // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 38-41
Венгерський П.С., Смушак Н.Я., Шинкаренко Г. А.  Побудова математичної моделі стоку вологи на поверхні водозбору // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 41-45
Венгерський П.С., Трушевський В.М., Сеньо П.С.  Оцінка глибини рекурсії одного класу двосторонніх методів // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 45-48
Вовк В.Д., Петришин Р.Б., Шинкаренко Г.А.  Верхівка системи класів програмної реалізації чисельних методів // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 48-51
Вовк В.Д., Петришин Р.Б., Шинкаренко Г.А.  Розв'язуваність варіаційної задачі узагальненої термопружності // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 51-54
Гарасим Я.С., Остудін Б.А.  Про особливості чисельного розв'язання двовимірних інтегральних рівнянь першого роду в задачах теорії потенціалу // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 54-59
Головач Н.П., Дияк І.І.  Алгоритм обчислення температурних деформацій у задачі термопружності ПМГЕ // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 59-62
Бернакевич І.Є.  Нестаціонарні процеси в системі "циліндрична оболонка - ідеальна рідина" // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 6-10
Головащенко В.В., Лихочвор В.В., Цегелик Г.Г.  Експертна система підтримки прийняття рішень вибору оптимальної технології вирощування сільськогосподарських культур // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 62-65
Голуб Б.М., Оліярник Ю.П.  Локальне збільшення функції мети в тунельних алгоритмах глобальної мінімізації // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 65-67
Голуб Б.М., Щербина Ю.М.  Квазіньютонівська модифікація методу лінеаризації для розв'язування задач математичного програмування // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 67-71
Дзіковська Мирослава  Представлення даних для стійкого розуміння мови у діалоговій системі TRІPS-98 // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 71-74
Дороцька Х.С., Цегелик Г.Г.  До побудови оптимальних моделей однорівневих індексно-послідовних файлів // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 75-77
Дияк І.І.  Адаптивний алгоритм для задачі теорії пружності на основі гібридних апроксимацій // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 78-80
Дубров Я.О.  Теорія дескрипційних морфізмів. Моделювання ментальних стрибків у контексті теореми Гйоделя // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 81-84
Дудзяний І.М., Дудзяний С.І.  До питання стійкості інваріантних торів імпульсних систем // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 84-87
Дудикевич А.Т., Левицька С.М.  Комбінований метод обчислення потенціалу електростатичного поля для осесиметричних систем // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 87-91
Дудикевич А.Т., Левицька С.М.  Різницева схема підвищеного порядку точності для рівняння Пуассона в просторовому випадку // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 91-93
Дяконюк Л.М., Савула Я.Г.  Комп'ютерне моделювання теплоперенесення у шарі з тонким покриттям // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 93-95
Жежнич П.  Проблеми подання часових даних в інформаційних системах (на прикладі системи "Eлектронного музею") // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 95-98
Жук М.В., Кіндибалюк А.Ю.  Застосування методу Канторовича для розв'язування бігармонічного рівняння // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 98-100
Возняк Г.М., Кардаш А.І.  Обірваний шлях // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 222-227
Костовський О.М., Костовський В.О.  Роботи І.В.Вітенька в логіці та теорії програмування // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  50, 1998.- P. 227-228
small logo
©2003-2012 Lviv University | Contacts