Scientific publications of the Ivan Franko National University of Lviv

Visnyk of the Lviv University. Series Mechanics and Mathematics

Editor-in-Chief
M. Zarichny
Executive secretary
O. Buhrii
Editorial board
M. Komarnitskyi (associate editor), O. Andreykiv, V. Andriychuk, T. Banakh, Ya. Burak, Ya. Yeleyko, M. Zabolotskyi, M. Ivanchov, A. Kondratyuk, B. Kopytko, Ya. Prytula, O. Skaskiv, O. Storozh, G. Sulym, M. Sheremeta.
Address
Ivan Franko National University of Lviv, Mechanical and Mathematical department, Universytets'ka str., 1, Lviv, UA-79602, Ukraine
Phone
+38 032 239-45-93
Email
lnu.visn.mm@gmail.com
small logo
©2003-2012 Lviv University | Contacts